top of page

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Anneveldt Animaties: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Udenseweg 2, 5405 PA te Uden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69534586.

 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Anneveldt Animaties een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Consument: de Opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 4. Partijen: Anneveldt Animaties en de Opdrachtgever gezamenlijk.

 5. Overeenkomst: iedere tussen Anneveldt Animaties en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Anneveldt Animaties zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.

 6. Diensten: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens Anneveldt Animaties te verrichten prestaties, waaronder begrepen kunnen zijn: het realiseren van een of meerdere Animaties, het bewerken van een of meerdere Animaties, alsook alle door of namens Anneveldt Animaties te verrichten prestaties die aan vorenbedoelde realisatie of bewerking dienstbaar zijn.

 7. Animatie: iedere in het kader van de Overeenkomst door of namens Anneveldt Animaties in digitale vorm vervaardigd of te vervaardigen werk, waaronder zogenoemde uitleganimaties, alsook daarop gebaseerde profielfoto’s, geanimeerde logo’s en/of eventuele andere creaties begrepen kunnen zijn.

 8. Strippenkaart: een door de Opdrachtgever aangeschafte virtuele tegoedbon die voorziet in een aantal vooraf ingekochte uren die de Opdrachtgever kan inzetten voor de uitvoering van de Diensten tegen korting op het reguliere uurtarief.

 9. SLA-strippen: een door de Opdrachtgever aangeschafte virtuele tegoedbon die voorziet in een aantal vooraf ingekochte uren die de Opdrachtgever kan inzetten voor de uitvoering van bewerkingen van reeds gerealiseerde Animaties alsook de spoedrealisatie van nieuwe Animaties, e.e.a. te verlenen binnen de daarbij, op basis van een tussen Partijen gesloten Service Level Agreement, overeengekomen respons- en afhandeltijden.

 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Anneveldt Animaties en iedere Overeenkomst.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk, zoals middels een door de Opdrachtgever ondertekende offerte van Anneveldt Animaties, zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Tenzij in het kader van een reeds bestaande Overeenkomst, zoals een Service Level Agreement, uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is elk aanbod van Anneveldt Animaties vrijblijvend.

 2. Aan een aanbod van Anneveldt Animaties dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Anneveldt Animaties dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 3. Iedere Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, met dien verstande dat een Overeenkomst naar

 4. aanleiding van een offerte van Anneveldt Animaties pas tot stand komt op het moment dat de betreffende offerte, binnen de eventueel daarin vermelde geldigheidsduur, door de Opdrachtgever is ondertekend en vervolgens in het bezit is gesteld van Anneveldt Animaties.

 5. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op als zodanig aangeduide conceptoffertes van Anneveldt Animaties. Indien Anneveldt Animaties een conceptofferte aan de Opdrachtgever verstrekt, dient door de Opdrachtgever te worden gekozen uit de daarin vermelde alternatieven, waarna vervolgens een definitieve offerte wordt verstrekt. 

 6. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Anneveldt Animaties, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Anneveldt Animaties anders aangeeft.

 7. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

ARTIKEL 4. | DERDEN

 1. Anneveldt Animaties is te allen tijde bevoegd derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden die Anneveldt Animaties eventueel bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Anneveldt Animaties, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst als zodanig opgenomen bepalingen, als ware deze derden, in plaats van Anneveldt Animaties, zelf partij bij de Overeenkomst.

 3. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Anneveldt Animaties bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake beperken. Anneveldt Animaties gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met haar gesloten Overeenkomsten de bevoegdheid inhouden om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

 4. Indien de Opdrachtgever de nakoming van zijn in deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst als zodanig vermelde verplichtingen overlaat aan anderen, dan wel in geval de Opdrachtgever anderszins anderen bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, is de Opdrachtgever jegens Anneveldt Animaties aansprakelijk voor het handelen en nalaten van deze anderen alsof het betrof het handelen of nalaten van de Opdrachtgever zelf.

 

ARTIKEL 5. | INHOUD EN AFBAKENING VAN DE OVEREENKOMST EN REACTIETIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Anneveldt Animaties verbindt zich jegens de Opdrachtgever uitsluitend tot die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, bijvoorbeeld aan de hand van de door de Opdrachtgever ondertekende offerte, het tussen Partijen vastgestelde filmplan, draaiboek en eventuele projectplan.

 2. Het vervaardigen van een serie Animaties geschiedt aan de hand van het tussen Partijen vastgestelde projectplan. Het projectplan dient door de Opdrachtgever voor akkoord te worden ondertekend indien over de inhoud van het projectplan overeenstemming is bereikt. Het door de Opdrachtgever ondertekende projectplan maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

 3. Het vervaardigen van Animaties, al dan niet in serie, geschiedt (voorts) aan de hand van een of meerdere filmplannen en draaiboeken. Filmplannen en draaiboeken dienen door de Opdrachtgever voor akkoord te worden ondertekend indien over de inhoud daarvan overeenstemming is bereikt. De door de Opdrachtgever ondertekende filmplannen en draaiboeken maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

 4. Elke Animatie is gebaseerd op het door Partijen vastgestelde filmplan, draaiboek en eventuele projectplan, waarbij aangetekend dat het filmplan een concretisering betreft van het eventuele projectplan; in geval van strijdigheid prevaleert het bepaalde in het filmplan boven het projectplan.

 5. Het vervaardigen van Animaties geschiedt niet eerder dan nadat de opdrachtgever het betreffende filmplan, draaiboek en eventuele projectplan heeft ondertekend. De Opdrachtgever is na ondertekening van de offerte evenwel aan de Overeenkomst gebonden. De Opdrachtgever is dan ook gehouden alle redelijkerwijs van hem te vergen inspanningen te verrichten die nodig zijn om binnen bekwame tijd tot vaststelling en ondertekening van de filmplannen, draaiboeken en het eventuele projectplan te komen. De bedoelde vaststelling geschiedt zoveel mogelijk in overleg tussen Partijen, waarbij Anneveldt Animaties de redelijke wensen en belangen van de Opdrachtgever in acht neemt. Anneveldt Animaties kan termijnen aanzeggen waarbinnen de bedoelde vaststelling en ondertekening dienen te geschieden. Indien de Opdrachtgever niet binnen de door Anneveldt Animaties vermelde termijn, of bij gebreke van zodanige vermelding, binnen bekwame tijd de inspanningen heeft verricht om tot de vaststelling en ondertekening van filmplannen, draaiboeken en/of het eventuele projectplan te komen, kan Anneveldt Animaties de Opdrachtgever Schriftelijk in gebreke stellen, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog kan nakomen. Indien nakoming binnen de laatstbedoelde termijn nog niet heeft plaatsgevonden, is Anneveldt Animaties gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en is de Opdrachtgever gehouden de schade die dientengevolge voor Anneveldt Animaties ontstaat, te vergoeden. Deze schadevergoeding omvat vergoeding van de winstderving die Anneveldt Animaties ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst lijdt.

 6. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet slechts ten aanzien van de vaststelling en ondertekening van filmplannen, draaiboeken en het eventuele projectplan, maar ook voor andere in het kader van de Overeenkomst door de Opdrachtgever te verrichten inspanningen, alsook de medewerking van de Opdrachtgever anderszins, noodzakelijk voor de tijdige en deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door of namens Anneveldt Animaties.

 7. Voor zover niet uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen en de aard van de te verlenen Diensten zich daartegen niet verzet, zullen Partijen zoveel mogelijk op afstand (e-mail, telefoon, Google Hangout en/of Skype) met elkaar communiceren. In het kader van de Overeenkomst voor de Opdrachtgever relevante filmplannen, draaiboeken, het eventuele projectplan en de eventuele andere rapportages, worden met de Opdrachtgever langs elektronische weg gedeeld, via de daartoe door Anneveldt Animaties aangewezen kanalen.

 

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De Opdrachtgever is gehouden om steeds alle informatie, documentatie, gegevens e.d., die voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, zo spoedig mogelijk als voor de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de daartoe door Anneveldt Animaties voorgeschreven wijze, aan Anneveldt Animaties te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, actualiteit en compleetheid van alle door hem, zowel mondeling als Schriftelijk, aan Anneveldt Animaties verstrekte informatie, documentatie, gegevens e.d. 

 2. De Opdrachtgever dient Anneveldt Animaties voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen (waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties) die nodig is voor een deugdelijke en tijdige uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

 3. Wanneer ter vervaardiging van een Animatie gebruik dient te worden gemaakt van beeldscherminformatie, dient de Opdrachtgever in de betreffende applicatie, op naam van het in de Animatie te gebruiken personage, een gebruiker aan te maken met de nodige rechten, ervoor zorg te dragen dat de door Anneveldt Animaties beschikbaar gestelde opnamesoftware is geïnstalleerd op de te gebruiken apparatuur van de Opdrachtgever, en voorts dat Anneveldt Animaties, al dan niet op afstand, toegang heeft tot die software. Indien de Opdrachtgever vorenstaande niet kan realiseren of niet wenst te realiseren, dient de Opdrachtgever de beeldscherminformatie zelf op te nemen en aan te leveren conform het vermelde in het betreffende filmplan.

 4. Indien en voor zover uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat de aangewezen ruimte van uitvoering daarvoor geschikt is en de door Anneveldt Animaties tewerkgestelde perso(o)n(en) op die locatie kosteloos gebruik kan/kunnen maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door hem/hen gewenste zaken en voorzieningen.

 

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. Behoudens voor zover uit de Overeenkomst, zoals een Service Level Agreement, onmiskenbaar voortvloeit dat nakoming binnen bepaalde tijden dient te geschieden, zijn alle uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe Anneveldt Animaties zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Anneveldt Animaties treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Anneveldt Animaties Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Anneveldt Animaties de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 2. Indien Anneveldt Animaties voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Anneveldt Animaties gerechtigd de uitvoering c.q. levering op te schorten voor de duur van de vertraging.

 

ARTIKEL 8. | UITVOERING EN LEVERING

 1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk is overeengekomen, onder meer middels filmplannen, draaiboeken en het eventuele projectplan, worden Animaties naar eigen technisch en creatief inzicht van de door Anneveldt Animaties tewerkgestelde perso(o)n(en) vervaardigd. 

 2. De Opdrachtgever dient binnen zeven dagen na de levering van de Animatie te onderzoeken of hij de Animatie goedkeurt of correcties wenst en dient Anneveldt Animaties daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de Opdrachtgever de Animatie heeft goedgekeurd. Partijen kunnen in plaats van vorenbedoelde termijn uitdrukkelijk en Schriftelijk een andere termijn overeenkomen. Voorts geldt een langere termijn dan zeven dagen indien en voor zover dit door Anneveldt Animaties uitdrukkelijk en Schriftelijk aan de Opdrachtgever is medegedeeld. 

 3. Aanpassingen van Animaties op verzoek van de Opdrachtgever geschiedt tegen betaling van de voor die aanpassingen toepasselijke tarieven. De totaalprijs van de Animatie wordt op basis van nacalculatie vastgesteld na goedkeuring door de Opdrachtgever van de Animatie. Na goedkeuring van de Animatie door de Opdrachtgever wordt de Animatie als definitieve Animatie aangemerkt.

 4. Anneveldt Animaties is uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van geleverde Animaties indien en voor zover de geleverde Animaties als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Anneveldt Animaties, niet aan de Overeenkomst beantwoorden. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Op verdere schadevergoeding dan kosteloos herstel van de geleverde Animaties, maakt de Opdrachtgever nimmer aanspraak.

 

ARTIKEL 9. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft Anneveldt Animaties recht op vergoeding van de winstderving dientengevolge ontstaan, berekend aan de hand van de prijs waarop Anneveldt Animaties aanspraak had gemaakt indien de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.

 2. Indien de omstandigheden van het geval, ter uitsluitende beoordeling van Anneveldt Animaties, leiden tot een onredelijke toepassing van het bepaalde in het vorige lid, is de Opdrachtgever in geval van tussentijdse annulering van de Overeenkomst, in elk geval gehouden om de aan de uitvoering van de Overeenkomst verbonden onkosten te vergoeden, vermeerderd met de prijs naar evenredigheid van de prestaties die door of namens Anneveldt Animaties in het kader van de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst reeds zijn verricht.

 3. Het bepaalde in lid 1 laat de dwingende wettelijke rechten van Consumenten onverlet.

 4. De Overeenkomst die voorziet in de aanschaf van een Strippenkaart of van SLA-strippen, kan door de Opdrachtgever niet worden geannuleerd.

 

ARTIKEL 10. | STRIPPENKAARTEN & SLA-STRIPPEN

 1. Een Strippenkaart betreft een virtuele tegoedbon die voorziet in een vooraf ingekocht aantal uren die de Opdrachtgever kan inzetten voor de uitvoering van de overeengekomen Diensten tegen reductie op het reguliere uurtarief. Een Strippenkaart is geldig voor de duur van 24 maanden na datum van aanschaf, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk een andere geldigheidsduur is overeengekomen.

 2. SLA-strippen betreffen een virtuele tegoedbon die voorziet in een vooraf ingekocht aantal uren die de Opdrachtgever kan inzetten voor de uitvoering van bewerkingen van reeds door of namens Anneveldt Animaties gerealiseerde Animaties alsook de realisatie van nieuwe Animaties met spoed, te verlenen binnen de daarbij op basis van een Service Level Agreement overeengekomen respons- en afhandeltijden. SLA-strippen zijn geldig voor de duur van 12 maanden na datum van aanschaf, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk een andere geldigheidsduur is overeengekomen.

 3. De prijs van een Strippenkaart en van SLA-strippen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van vooruitbetaling geschiedt uitvoering van Diensten op basis van een Strippenkaart of SLA-strippen niet eerder dan nadat de betreffende betaling door Anneveldt Animaties is ontvangen.

 4. SLA-strippen kunnen tevens gebruikt worden als Strippenkaart, waarbij de respons- en afhandeltijden uit de Service Level Agreement geen toepassing vinden en de Diensten worden verleend tegen het gebruikelijke uurtarief dat geldt zonder een Strippenkaart of SLA-strippen. De toeslag die geldt voor SLA-strippen komt dan ook te vervallen. De in het kader van SLA-strippen vooruitbetaalde toeslag over uren die als Strippenkaart zijn ingezet, wordt bij de eventuele aanschaf van nieuwe SLA-strippen verrekend. Zo lang een dergelijke aanschaf achterwege blijft, maakt de Opdrachtgever geen aanspraak op compensatie.

 5. Indien het tegoed van een Strippenkaart c.q. van SLA-strippen binnen de geldigheidsduur daarvan niet volledig is besteed, kan de Opdrachtgever de geldigheidsduur van de Strippenkaart c.q. SLA-strippen eenmalig verlengen met 12 respectievelijk 6 maanden, mits de Opdrachtgever daartoe vóór verstrijken van de initiële geldigheidsduur Schriftelijk een verzoek bij Anneveldt Animaties heeft ingediend. Indien de Opdrachtgever het verzoek niet tijdig indient, komt het resterende tegoed te vervallen.

 

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Anneveldt Animaties is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Anneveldt Animaties ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Anneveldt Animaties in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 

 2. Indien de Opdrachtgever zijn onderneming liquideert, zijn onderneming overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Anneveldt Animaties gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de door hem aan Anneveldt Animaties uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde betaling(en) heeft gesteld.

 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Anneveldt Animaties op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Anneveldt Animaties ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 

 5. Indien Anneveldt Animaties de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. Anneveldt Animaties is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen fouten of tekortkomingen van derden van wie Anneveldt Animaties ter uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt.

 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 3. Indien Anneveldt Animaties bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

 

ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. De Overeenkomst vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: vaste prijzen en/of uurtarieven en eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten.

 2. Indien en voor zover op basis van een uurtarief wordt gewerkt, gelden de opgaven van Anneveldt Animaties van de te besteden tijd slechts als indicatie; de daadwerkelijk door of namens Anneveldt Animaties gewerkte uren worden aan de Opdrachtgever doorberekend nadat de Animatie door de Opdrachtgever is goedgekeurd. Indien en voor zover op basis van SLA-strippen of een Strippenkaart wordt gewerkt, worden de gewerkte uren van het tegoed van SLA-strippen c.q. Strippenkaart afgeschreven.

 3. Indien de Overeenkomst voorziet in een serie Animaties, is Anneveldt Animaties gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Anneveldt Animaties de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Anneveldt Animaties vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.

 5. Voor zover ter zake niet uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Anneveldt Animaties gerechtigd gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling, betaling in termijnen of een voorschot te vorderen. 

 6. Anneveldt Animaties is nimmer gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Anneveldt Animaties.

 7. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens door Anneveldt Animaties op de factuur voorgeschreven wijze.

 8. Anneveldt Animaties is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen. Op voorafgaand verzoek van de Opdrachtgever worden facturen per post verzonden.

 9. De Opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, dwingend in de weg staat.

 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Opdrachtgever handelt in hoedanigheid van Consument.

 11. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Anneveldt Animaties is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of die verband houdt met onjuistheden of onvolledigheden in de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Anneveldt Animaties kan worden toegerekend.

 2. Indien ten aanzien van een stemacteur is overeengekomen dat deze bij de vervaardiging van (verdere) Animaties wordt betrokken, spant Anneveldt Animaties zich in deze stemacteur daarvoor beschikbaar te houden zolang deze stemacteur contractueel aan Anneveldt Animaties is verbonden. Door eventuele beëindiging van deze contractuele relatie komt de aanspraak van de Opdrachtgever op de Diensten van de betreffende stemacteur te vervallen, zonder dat zulks als tekortkoming van Anneveldt Animaties kan worden aangemerkt en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Anneveldt Animaties of enige verplichting tot compensatie leidt. Vorenstaande geldt tevens ten aanzien van eventuele fouten of tekortkomingen van de aangewezen stemacteur gedurende de contractuele relatie tussen laatstbedoelde en Anneveldt Animaties. 

 3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, is Anneveldt Animaties nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de Opdrachtgever.

 4. Anneveldt Animaties is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Opdrachtgever door derden.

 5. Anneveldt Animaties is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op door Anneveldt Animaties geleverde Animaties.

 6. Anneveldt Animaties is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van Anneveldt Animaties afhankelijk is.

 7. Anneveldt Animaties is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Anneveldt Animaties is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 9 van dit artikel, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Anneveldt Animaties in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Anneveldt Animaties aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Anneveldt Animaties toegerekend kunnen worden;
  -redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

 8. Mocht Anneveldt Animaties aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Anneveldt Animaties te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Anneveldt Animaties hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Anneveldt Animaties ter zake vervalt.

 9. De aansprakelijkheid van Anneveldt Animaties is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Anneveldt Animaties betrekking heeft. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste maand van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.

 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Anneveldt Animaties één jaar.

 11. Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan Anneveldt Animaties goederen, zoals databestanden, foto’s, afbeeldingen, logo’s, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Anneveldt Animaties in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan. De Opdrachtgever vrijwaart Anneveldt Animaties tevens wat het overige betreft van eventuele aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien Anneveldt Animaties uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Anneveldt Animaties zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Anneveldt Animaties, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Anneveldt Animaties en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 15. | MUZIEKRECHTEN

 1. Ten aanzien van muziek niet afkomstig uit het portfolio van Anneveldt Animaties, maar die door de Opdrachtgever zelf is aangeleverd of aangewezen en welke in een (op internet) te openbaren Animatie of online uiting wordt gebruikt, moet door de Opdrachtgever een vergoeding voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Deze auteursrechten zijn additionele kosten die voor eigen rekening van de Opdrachtgever komen. De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze rechten. Indien de rechten niet kunnen worden verleend, dient de bedoelde openbaring achterwege te worden gelaten en mag de Animatie uitsluitend in de privésfeer van de Opdrachtgever worden gebruikt, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever, met uitsluiting van Anneveldt Animaties, aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten.

 2. Als Anneveldt Animaties door nalatigheid en/of niet juist handelen van de Opdrachtgever een factuur en/of heffing van Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een daarmee vergelijkbare organisatie ontvangt, is de Opdrachtgever verplicht deze factuur en bijkomende kosten te voldoen. In deze gevallen is Anneveldt Animaties gerechtigd een administratieve vergoeding van € 200,- in rekening te brengen. Daarnaast zullen eventuele andere extra kosten hieruit voortvloeiende, eveneens aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.


ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM
 

 1. Anneveldt Animaties behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die haar volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door Anneveldt Animaties geleverde Animaties, maar ook van verstrekte ideeën, productbeschrijvingen, beelden, concepten, scripts, filmplannen, projectplannen, draaiboeken, etc., onder meer welke middels “Mijn animaties”, Google Drive en/of per e-mail beschikbaar zijn gesteld, blijft bij Anneveldt Animaties rusten. Deze goederen mogen door de Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Anneveldt Animaties. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om delen van een geleverde Animatie te gebruiken als onderdeel van een andere productie. Eveneens is het niet toegestaan om een geleverde Animatie aan te (doen) passen dan wel te (doen) hermonteren zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Anneveldt Animaties.

 2. Indien de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt hij, dan wel zijn rechtsopvolger, een licentie tot gebruik van de door de Opdrachtgever goedgekeurde Animatie(s) voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de door de Opdrachtgever goedgekeurde Animatie(s), waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Anneveldt Animaties bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de Opdrachtgever van rechten op andere goederen dan door de Opdrachtgever goedgekeurde Animatie(s), waaronder conceptanimaties mede begrepen, is niet mogelijk.

 3. De gebruikslicentie als bedoeld in het vorige lid voorziet uitsluitend in het gebruik van de door de Opdrachtgever goedgekeurde Animatie(s) in de door Anneveldt Animaties aangeleverde bestandformaten. Voorts geldt dat de gebruikslicentie voor de Opdrachtgever uitsluitend exclusief is, indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen.

 4. Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Opdrachtgever rechten van intellectuele eigendom op de door de Opdrachtgever goedgekeurde Animatie(s) afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in de vorige leden mogelijk te maken. Licenties die betrekking hebben op het gebruik van muziek als bedoeld in artikel 15.1, vallen buiten deze bepaling. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde muzieklicenties ter zake.

 5. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever. 

 6. Tenzij dit redelijkerwijs niet van de Opdrachtgever kan worden gevergd of de aard van de betreffende Animatie daaraan in de weg staat, is Anneveldt Animaties te allen tijde gerechtigd om haar naam op Animaties te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan om de Animatie(s) zonder vermelding van deze naam te gebruiken. 

 7. Anneveldt Animaties heeft, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 15.1, het recht een Animatie of delen daarvan openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van haar eigen promotie op bijvoorbeeld haar website, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming van de Opdrachtgever is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald. Onder deze bepaling vallen tevens conceptanimaties. Het bedoelde gebruik door Anneveldt Animaties is evenwel slechts mogelijk nadat de betreffende Animatie reeds aan de Opdrachtgever is geleverd. 


ARTIKEL 17. | VERBOD OVERNAME MEDEWERKERS EN HULPPERSONEN
 

De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens voorafgaande uitdrukkelijk en Schriftelijke instemming van Anneveldt Animaties, medewerkers van Anneveldt Animaties dan wel haar niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken met het kennelijke oogmerk om met Anneveldt Animaties concurrerende diensten door deze medewerkers of hulppersonen te laten verlenen, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare en direct opeisbare boete van € 5000,- (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per dag dat die overtreding voortduurt. Vorenstaande geldt zowel ten aanzien van medewerkers en hulppersonen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken als medewerkers en hulppersonen die gedurende de looptijd van de Overeenkomst contractueel aan Anneveldt Animaties verbonden waren. 


ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN
 

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Anneveldt Animaties aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

bottom of page